Hlavní stránka Aktuality Objasnění nebo doplnění dle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Objasnění nebo doplnění dle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek

29. 11. 2018

Účelem objasnění nabídky je prokázání splnění podmínek účasti k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek lze požadovat objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů či doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Při objasnění či doplnění je nutné dodržovat zásadu transparentnosti, přiměřenosti a nediskriminace. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. Požádat o objasnění či doplnění je zadavatelovým právem, nikoliv povinností.

Pokud ho však využije, musí pro něj dodavateli poskytnout přiměřenou lhůtu a zároveň vyzvat k objasnění či doplnění všechny dodavatelé tak, aby nebyla porušena zásada rovného zacházení.

Sdílet