Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

13. 7. 2017

DPH u podaných nabídek zahraničního dodavatele

Pokud zadavatel v zadávacím řízení obdrží nabídku od zahraničního dodavatele, který je v jiném členském státu a neplátcem DPH, je nutné, aby při vyhodnocování nabídky bylo připočítáno k cenové nabídce DPH.
3. 7. 2017

Na co myslet při prohlídce místa plnění

Zákon o zadávání veřejných zakázek dovoluje zadavatelům umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění. Nestanovuje přitom téměř žádná procesní pravidla. Na co by tedy zadavatel neměl zapomenout, když prohlídku místa plnění umožní?
22. 6. 2017

Bid rigging neboli tajné kartelové dohody

Bid riggiig neboli tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle.
12. 6. 2017

Elektronická bankovní záruka

Povinnost komunikovat prostřednictvím elektronických prostředků platí od 18. 4. 2017 pro organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatele. Od 18. 10. 2018 budou všichni zadavatelé povinni komunikovat elektronicky. Jak se mají vypořádat s bankovní zárukou při požadavku na složení jistoty?
2. 6. 2017

Střet zájmů

V předchozí právní úpravě jsme se s ním mohli setkat jako s institutem nepodjatosti, dle něhož nesměli být členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13