Hlavní stránka Časté dotazy

Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi, které vás zajímají.

Pro zadavatele veřejné zakázky

Může dodavatel změnit ve finální podobě smlouvy datum splatnosti faktur 80 dnů na místo stanovených 60 dnů?
Ne, takovou smlouvu nemůže zadavatel akceptovat. Účastník totiž svým podpisem smlouvy v nabídce stvrzuje svůj souhlas.


Jaká je závazná verze Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK?
Jedná se vždy o taková Pravidla, která jsou účinná ke dni zahájení výběrového řízení.

Jak máme postupovat u zakázek do 1 miliónu?
U takových zakázek musí zadavatel postupovat v souladu s § 6 zákona, tj. dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti. V případě, že je zadavatel také žadatelem o dotaci, musí v takových případech vždy postupovat v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem dotace pro konkrétní operační program.

Je zadavatel povinen v případě dotace, která je přesně 50%, postupovat dle Zákona o zadávání  veřejných zakázek?
Zákon stanoví, že dle Zákona musí postupovat pouze dotovaný zadavatel, který zadává zakázku hrazenou z více než 50 % z veřejných peněžních prostředků, tj. od 51%.

Může zadavatel omezit způsob složení tzv. finanční jistoty pro účely veřejné zakázky?
Zadavatel může stanovit, který ze tří zákonem stanovených způsobů složení jistoty preferuje. Nemůže ale žádný z těchto způsobů vyloučit a ke všem třem způsobům musí přistupovat rovnocenně.
 


Pro zájemce o veřejnou zakázku

Co vše musíme doložit v nabídce, pokud ji chceme podat společně s dalším zájemcem?
Kromě prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a výpisu z obchodního rejstříku pro všechny společné účastníky, je potřeba doložit závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Pokud se účastník rozhodne podat podnět na přezkum k ÚOHS, je potřeba složit finanční kauci, případně v jaké výši?
Ano, při podání takového návrhu na přezkum je navrhovatel povinen složit finanční kauci na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však 50 000 Kč a nejvýše 2 000 000 Kč. Pokud tato finanční kauce není složena, ÚOHS je oprávněn takové správní řízení zastavit.

Mohlo by vás zajímat

Právní předpisy - přehled
Seznam dokumentů, které jsou závazné pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek.
Více
Administrace
veřejných zakázek
Zajistíme pro vás administraci všech typů veřejných zakázek ...
Více