Hlavní stránka Zadávání zakázek v OPPI dle Pravidel pro výběr dodavatelů

Zadávání zakázek v OPPI
dle Pravidel
pro výběr dodavatelů

20.11. 2013
Autor: Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová


S platností od dubna 2013 je v případě zjištění jakýchkoli pochybení v realizaci výběrových řízení v rámci Operačního programu Podnikání a inovace ze strany kontrolního orgánu jasně vyčíslena výše finančního odvodu dle nově schválené metodiky. Ta stanovuje sankce v rozpětí 0% - 100% z částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

 

Při administraci výběrového řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále PpVD) je nutné dodržet následující principy, díky nimž se lze vyvarovat nejčastějších chyb spojených s výběrem dodavatelů dle PpVD a zamezit tak případným sankcím či krácení dotace.


Na co si dávat pozor...

1) Správné stanovení předmětu zakázky

Zadavatel musí správně stanovit předmět zakázky, tedy určit, zda se jedná o dodávku, službu či stavbu. Dále je nutné odhadnout, zda se jedná o společný předmět plnění nebo je nutné soutěžit jednotlivé prvky zvlášť. Správným stanovením předmětu zakázky se předejde nechtěnému slučování či dělení zakázky. Zadavatel by měl také přemýšlet nad celým objemem požadovaných zakázek, aby zvolil správný režim, ve kterém bude výběrové řízení soutěženo.


2) Zvolení správných Pravidel

Vždy je nezbytné řídit se správnými Pravidly pro výběr dodavatelů. Každá verze má své upravené podmínky, proto je třeba řídit se těmi Pravidly, které se na zadavatele vztahují. Při administraci výběrového řízení by mělo být vždy přihlíženo k nejaktuálnější verzi.


3) Správné nastavení technických specifikací

Velmi důležité je nastavení vhodných technických specifikací předmětu plnění. Zadavatel by měl stanovit takové technické specifikace, které budou pro jeho potřeby co nejkonkrétnější, ale zároveň nebudou odpovídat pouze jednomu konkrétnímu výrobku. Zvolená konkrétnost technických specifikací musí být taková, aby zadavatel nebyl nucen přijmout předmět plnění, který nebude odpovídat jeho požadavkům, ale také nesmí diskriminovat potencionální uchazeče. Příliš mnoho zvolených technický parametrů, kdy ne všechny jsou pro zadavatele mnohdy nezbytné, může působit problémy při kontrole nabídek.


4) Stanovení vhodných kvalifikačních předpokladů

Častým problémem bývá také stanovení vhodných technických kvalifikačních předpokladů. Rozsah požadovaných referenčních zakázek by měl adekvátně odpovídat předmětu plnění, aby zbytečně nevyloučil potencionální uchazeče. V tomto případě doporučujeme provést průzkum referencí u potencionálních dodavatelů, aby byl zadavatel obeznámen s jejich referenčními možnostmi.


5) Podmínky zadávací dokumentace jsou závazné

Během výběrového řízení nelze jakkoli měnit již nastavené podmínky zadávací dokumentace, proto je třeba vše velmi dobře zvážit. To se týká například zveřejňovacího inzerátu, který nesmí být v rozporu se zadávací dokumentací. Pokud je soutěženo dílčí plnění zakázky, i to musí být uvedeno v uveřejnění veřejné zakázky.


6) Obchodní podmínky musí odpovídat finální verzi smlouvy

Obchodní podmínky stanovené zadávací dokumentací musí odpovídat finální verzi smlouvy. Je nutné rovněž zajistit formální stránku dokumentů vzniklých během administrace výběrového řízení, tj. zajistit podpis statutárního zástupce tam, kde je to Pravidly pro výběr dodavatelů požadováno, a dokumenty opatřit správným datováním.


7) Lhůty v zadávací dokumentaci a ve smlouvě jsou závazné

Lhůty, které jsou jednou stanoveny, je opravdu nezbytné dodržet. Na dodatky smluv se nelze spoléhat. Pro případ, že by bylo nutné stanovené lhůty změnit, by měl mít uchazeč vhodně nastaveny smluvní podmínky v návrhu smlouvy, jimiž by případné prodlevy sankcioval.


8) Změny po ukončení výběrového řízení jsou nepřípustné

Je třeba si uvědomit, že jakékoli změny po ukončení výběrového řízení, nejsou přípustné. Vše, co by jakkoli ovlivnilo předmět zakázky, především jeho rozšíření, by mohlo mít za následek korekci, a to dokonce i u již schváleného výběrového řízení.


9) O všem je nutné informovat CzechInvest

O veškerých úkonech by měl mít být CzechInvest prostřednictvím nástěnky eAccountu informován tak, jak stanovují Pravidla pro výběr dodavatelů. Týká se to zejména oznámení o jednání hodnotící komise, kontroly inzerátu a zadávací dokumentace, dále je nutné předat výběrové řízení nad 50 mil. ke schválení před podpisem smlouvy.
 


 Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová 

Specialistka na administraci veřejných zakázek, působí ve společnosti eNovation od roku 2011.

  

Mohlo by vás zajímat

Právní předpisy - přehled
Seznam dokumentů, které jsou závazné pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek.
Více
Administrace
veřejných zakázek
Zajistíme pro vás administraci všech typů veřejných zakázek ...
Více
Školicí činnost pro zadavatele
Poradíme vám, jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek ...
Více
Audit zrealizovaných zadávacích řízení
Provedeme audit už zrealizovaných řízení dle platné legislativy a pravidel ...
Více
Agenda námitek a návrhů k ÚOHS
Přenechejte agendu námitek a návrhů k ÚOHS profesionálům ...
Více
GovDaily
Každodenní přehled novinek z veřejné správy a veřejných zakázek ve vašem emailu ...
Více