Hlavní stránka Nový zákon Změna hodnoceného návrhu po podpisu smlouvy

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Změna hodnoceného návrhu po podpisu smlouvy

10. 8. 2018, Eva Dlouhá
Eva  Dlouhá

Návrh řešení, který byl předmětem hodnocení, je pro dodavatele veřejné zakázky závazný stejně tak, jako nabídka samotná. Jak tomu ale je v případě, kdy se v návrhu objeví prvky nad rámec požadavků zadavatele, které nebyly předmětem hodnocení?


Ve většině případů se nabídka stává součástí závazných smluvních ujednání mezi zadavatelem veřejné zakázky a dodavatelem veřejné zakázky jako příloha smlouvy a veškeré pozdější změny návrhu by proto měly být smluvně zajištěny.


Pokud by následně vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, je zadavatel veřejné zakázky povinen posoudit, zda by se v případě dané změny jednalo o změnu podstatnou, a tedy nepřípustnou nebo o změnu nepodstatnou, která by byla možná.


V případě změny prvků návrhu, které zadavatel veřejné zakázky výslovně nepožadoval, ani pro způsob jejich provedení nestanovil žádné podmínky, neznamenala by jejich případná změna s největší pravděpodobností ani změnu zadávacích podmínek ani jinou podstatnou změnu dle § 222 zákona.


Je tedy možné shrnout, že pokud dojde po uzavření smlouvy k marginálním změnám některých prvků samotného návrhu, které nebyly předmětem hodnocení, může být toto z pohledu zákona vyhodnoceno jako změna nepodstatná, tedy přípustná, a to za předpokladu, že se nejedná o takovou změnu, která by byla v rozporu s původními zadávacími podmínkami.


Takováto změna by pak zřejmě ani neměnila celkovou povahu veřejné zakázky, jak o tom hovoří § 222 odst. 4 zákona. Pokud by zároveň byla zachována původní nabídková cena plnění, případně by její nárůst (např. v důsledku zpracování změn návrhu) byl nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku, bylo by možné konstatovat, že se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nejedná, je možné ji realizovat a dodatkem uvést původní smlouvu do aktuální podoby.


Potřebujete pomoci v oblasti veřejných zakázek? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet