Hlavní stránka Slovník pojmů

Slovník pojmů

Nerozumíte některým pojmům z oblasti veřejných zakázek? V našem slovníčku vám je vysvětlíme.

Vyberte písmeno

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B

Bid management

Podávání nabídek do veřejných zakázek.

Bid rigging

Neoprávněné spojování účastníků veřejných zakázek.
C

CPV kód (common procurement vocabulary)

Číselný kód pro veřejné zakázky. Skládá se z předmětu zakázky, popisu a dalších parametrů identifikující veřejné zakázky.
D

Dodavatel

Osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací (nebo více těchto osob společně).

Dynamický nákupní systém

Elektronicky otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného obecně dostupného zboží, služeb a stavebních prací.
E

Elektronická aukce

Způsob hodnocení nabídek, kdy mohou účastníci mezi sebou v reálném čase soutěžit a nabídku přizpůsobovat konkurenčním účastníkům.
H

Hodnotící kritéria

Parametry pro hodnocení nabídek, na jejichž základě vybírá zadavatel nejvýhodnější nabídku. Musí být uvedeny v zadávací dokumentaci.
I

ISVS

Zkratka pro informační systémy veřejné správy. Jde o nezávislé zpravodajství z veřejné správy.
J

Jednací řízení bez uveřejnění

Nejčastěji zneužívaný druh zadávacího řízení. Tento druh zadávacího řízení by měl být použit pouze v zákonem jasně vymezených případech. Často ale dochází k neoprávněnému volnému výkladu těchto pojmů. Jedná se například o omezení autorskými právy nebo v krajně naléhavém případě. Tento typ zadávacího řízení není oznamován ve Věstníku veřejných zakázek.

Jednací řízení s uveřejněním

Zadavatel vyzývá dodavatele s podáním nabídky, o které bude dál jednáno a zároveň vyzývá neomezený počet dodavatelů.
K

Kvalifikace

Požadavky zadavatele na kvalifikaci účastníků veřejných zakázek. Musí být uvedeny v zadávací dokumentaci.
N

Nabídková cena

Cena, za kterou nabízí účastník plnění veřejné zakázky.

Námitka

Stížnost k zadavateli proti jeho neoprávněnému postupu v rámci zadávacího řízení.

Návrh ÚOHS

V případě, že není námitka uznána, je možné podat návrh na přezkum proti celému postupu zadavatele u dané veřejné zakázky k ÚOHS.

NEN

Národní elektronický nástroj, který je povinný pro vymezený okruh zadavatelů.
O

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek účastníků veřejných zakázek na stanoveném místě v daném čase. Buď ve fyzické nebo elektronické formě.

Otevřené řízení

Je takové, do kterého se může přihlásit jakýkoliv dodavatel, který se o zadávacím řízení dozví z Věstníku veřejných zakázek.
P

Poddodavatel

Dodavatel má možnost poptat pro dílčí část svého plnění veřejné zakázky jiného dodavatele, který pak vystupuje jako poddodavatel.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Profil zadavatele

Elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Zadavatel na něm uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Prováděcí předpisy

Doplňující a prováděcí právní úprava k Zákonu o zadávání veřejných zakázek.
R

Rámcová dohoda

Dohoda uzavřená mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, kterou se sjednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po určitou dobu.
Ř

Řízení o inovačním partnerství

Forma zadávacího řízení využívaná v situacích, kdy nelze potřebu vývoje inovativní dodávky/služby nebo stavebních prací a jejich následné koupě uspokojit prostřednictvím řešení, které je na trhu již dostupné.
S

Sektorová veřejná zakázka

Je veřejná zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti dle specifického odvětví (např. ČEZ, Česká pošta, České dráhy apod.).

Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

Výpis z tohoto seznamu slouží k prokázání základní a profesní způsobilosti.

Soutěž o návrh

Zvláštní druh zadávacího řízení pro zadavatele, pro kterého je důležité dosažení daného cíle bez jasného způsobu. Účastníci pak navrhují různé způsoby realizace směrující k získání návrhu, projektu či plánu.
Ú

ÚOHS

Zkratka pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který dohlíží nad veřejnými zakázkami, soutěžemi, kartely a nekalými praktikami obchodních společností.
U

Užší řízení

Dvoukolové zadávací řízení. Do druhého kola postupují pouze ti, kteří splňují kvalifikační kritéria na základě své kvalifikace. Postupující účastníci pak podávají nabídky.
V

Veřejná zakázka

Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úplatné plnění.

Veřejný zadavatel

Má povinnost postupovat dle zákona. Jedná se o ministerstva, ústřední orgány státní správy, územně samosprávní celky, státní příspěvkové organizace a právnické osoby financované převážně státem.

Věstník veřejných zakázek

Portál o veřejných zakázkách, který slouží k uveřejňování informací o zadávacích řízeních a veřejných zakázkách na celostátní a v některých případech i na evropské úrovni.
Z

Zadávací dokumentace

Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení.

Zadávací podmínky

Souhrn všech požadavků na plnění dané veřejné zakázky určené zadavatelem.

Zadávací řízení

Řízení, při kterém je zadavatel povinen postupovat při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel

Subjekt, který je povinen postupovat při obstarávání plnění dle zákona o veřejných zakázkách. Existují tři typy zadavatelů - jedná se o veřejné, dotované a sektorové zadavatele.

Zakázka malého rozsahu

Zakázky na dodávky a služby do 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Základní právní předpis pro zadávání veřejných zakázek.

Zásady zadávacího řízení

Zadavatel je povinen vždy dodržet při postupu dle zákona zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel posílá výzvu k podání nabídky pěti konkrétním dodavatelům a zadávací dokumentaci zveřejňuje na svém profilu. Ve Věstníku se pak zveřejňuje pouze jeho výsledek.

Zjednodušený režim

Specifický druh zadávacího řízení umožňující zadávání vymezeného okruhu služeb - zejména služeb v oblasti zdravotní a sociální péče, právních služeb a služeb v oblasti veřejné bezpečnosti a záchranné služby, ale i např. hotelové, restaurační a poštovní služby.